Projecció

De cara a l’any vinent volem augmentar a dues el nombre d’educadores i deixar només un pamare actiu acompanyant a l’espai.

D’aquesta manera volem aconseguir un acompanyament més professional, amb la intenció de generar un equip pedagògic estable que treballi amb una mirada externa i acompanyi les famílies en els seus processos partint d’un enfocament sistèmic.

L’adult actiu tindrà un paper més logístic, s’incorporarà en l’acompanyament emocional del grup de forma progressiva, partint de l’observació de les dinàmiques i afavorint així el seu aprenentatge.

Les tres figures d’acompanyants ens permetran gaudir d’una ràtio de 5 nens per 1 adult, fórmula bastant òptima per una franja d’entre 18 mesos i 6 anys.

Així es podran acompanyar de forma relaxada els conflictes i els processos emocionals dels infants; fins i tot es podran formar, puntualment, dos grups en funció de les edats per poder atendre les necessitats de desenvolupament específiques segons l’etapa evolutiva en què estiguin: deixant espai a la migdiada, al canvi de bolquers, a la psicomotricitat fina i gruixuda, al desenvolupament motor i al joc simbòlic, a la impulsivitat i a la concentració, etc.

Després de l’experiència dels últims anys, ens hem adonat que el nivell d’implicació tant elevat que requereix el projecte i l’horitzontalitat en la presa de decisions genera un desgast. Amb la intenció de millorar això, l’any vinent es crearà un equip gestor, format per tres o quatre membres que assumiran el pes de la gestió del projecte.

L’assemblea es mantindrà com a òrgan polític que definirà les línies de treball i presa de decisions significatives pel projecte i l’equip gestor en serà l’executor.

Això permetrà descarregar la resta del grup de totes les contingències econòmiques (control de quotes, lloguer del local, assegurances, honoraris de les educadores, contractació, etc.), administratives (logística del local, gestió amb les entitats externes, permisos, normatives, etc.), gestió de l’espai (necessitats de bricolatge, recerca de noves famílies, etc.), gestió interna (coordinació de les assemblees, redacció de l’ordre del dia, de les actes, etc.), comunicació del projecte (pla de difusió, comunicació interna i externa, etc.).

Per facilitar el desenvolupament de totes aquestes tasques l’equip gestor té un grau d’autonomia en la presa de dedicions tot i que sempre ho haurà de referir a l’assemblea.

Les decisions es continuaran prenent per consens a l’assemblea, amb la presència de totes les famílies. L’equip gestor s’encarregarà de recollir els temes que les altres famílies o l’equip pedagògic vulguin parlar en assemblea, recollint-ho en l’ordre del dia. Així per escrit sembla molt formal però la comunicació és sempre molt oberta i fluida ja que tots ens veiem diàriament i hi ha un vincle molt fort.

El projecte continuarà sent autogestionat ja que les famílies hauran de cuinar un cop cada tres setmanes, totes les famílies hauran d’assistir a l’assemblea un cop al mes, un cop al trimestre hauran de fer la neteja profunda del local i recollir les fulles del Jardí del Silenci, durant un trimestre un membre de la família haurà de fer d’actiu un cop per setmana i cada família haurà de treballar aproximadament 4h mensuals per Pescallunes. Aquesta aportació es podrà fer en forma de bricolatge, redactant un text per a la difusió del projecte, fent la compra de material fungible, etc. Cada família aportarà allò que millor sàpiga fer i que vulgui assumir.

Si us sembla un projecte bonic i us agradaria ser un Pescallunes més podeu trobar més informació en el nostre blog: https://pescallunesgrupgracia.wordpress.com. Contacteu-nos!

 

PROYECCIÓN

Queremos tener dos educadoras siempre presentes en el espacio y una sola figura parental. Esto dará más profesionalidad al acompañamiento, generará un equipo pedagógico estable que podrá trabajar con una mirada externa y acompañar más adecuadamente las familias en sus procesos según el enfoque sistémico.

El/la pamadre presente, tendrá un papel más logístico y más observador en las dinámicas, favoreciendo su aprendizaje y podrá incorporarse en el acompañamiento de forma más paulatina.
Además estas 3 figuras acompañantes nos permiten tener una ratio de 5 niñ@s/adult@, lo cual es un número bastante óptimo por el rango de edades que se ampliará de 18 meses a 4 1/2 años. Pudiendo así acompañar adecuadamente los conflictos, los procesos emocionales, los vínculos y formar puntualmente 2 grupitos de “grandes” y “peques” para poder atender todas las necesidades de desarrollo específicas según la etapa evolutiva (siesta, cambio de pañales, psico-motricidad gruesa/fina, desarrollo motor/juego simbólico, impulsividad/concentración, etc.)

Como el desgaste mayor proviene de nuestra implicación y de la horizontalidad total en las tomas de decisiones, queremos delegar toda la gestión a un equipo de 3 o 4 personas. La asamblea queda así como el “órgano político” que define las grandes líneas de trabajo y toma las decisiones significativas para el proyecto y el equipo gestor es el ejecutor.

Esto permitirá descargar el resto del grupo de todas las contingencias económicas (control de cuotas, alquiler, seguros, sueldos, contrataciones, etc.), administrativas (logística del local, gestiones con las entidades exteriores, permisos y normativas, etc.), gestión del espacio (necesidades de bricolaje, busca de nuevas familias, etc.), gestión interna (coordinación de las asambleas, orden del día, actas, etc.), comunicación del proyecto (plan de difusión, comunicación interna y externa, etc.). Además este equipo tiene cierta independencia para decisiones logísticas aún que siempre tiene que referir de lo hecho y decidido.
Las decisiones se seguirán tomando por consenso en asamblea, con la presencia de todas las familias, pero el equipo gestor llevará propuestas concretas para agilizar el debate. Además las familias pueden plantear cualquier tema que les parezca relevante para el orden del día y, aun que así escrito parezca muy burocrático,  la comunicación con el equipo gestor y el equipo pedagógico queda siempre abierto ya que nos vemos cada día y hay un vínculo fuerte.

El proyecto seguirá siendo una autogestión compartida entre tod@s porqué se hará la comida cada tres semanas, nos reuniremos tod@s 1 vez al mes en asamblea, una vez por trimestre nos tocará una limpieza profunda del local y en el Jardí del Silenci, durante 1 trimestre nos tocará ser activ@ una vez por semana y cada familia tendrá que trabajar unas 4 horas mensuales para el grupo. Eso podrá ser en forma de bricolaje, redactar un texto para difusión, hacer la compra de productos fungibles, etc. Cada un@ hará aquí las aportaciones que mejor se le dan y quiera asumir.

Si os parece un proyecto bonito, podéis ver más cosas que hacemos en nuestro blog o contactarnos si tenéis interés para ser un@ Pesacallunes más.

Anuncios